Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Wielbarku

REKRUTACJA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ
 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W WIELBARKU

W ROKU SZKOLNYM 2024/2025

 Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 900).

 W roku szkolnym 2024/2025 obowiązek szkolny rozpoczynają dzieci urodzone w 2017 roku.

Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w   danym roku kalendarzowym 2024 - kończy 6 lat (dzieci urodzone w 2018 roku), jednak pod warunkiem że: 

  • dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym (2023/2024) lub
  • posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej,  wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną
    poradnię psychologiczno-pedagogiczną, założoną zgodnie z art. 168 ustawy
    o systemie oświaty oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje
    określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.
  • do klasy pierwszej szkoły podstawowej kandydaci zamieszkali w obwodzieszkoły przyjmowani są z urzędu na podstawiezgłoszenia rodzica,
  • kandydaci zamieszkali poza obwodemszkoły podstawowej mogą być przyjęci na wniosekrodziców do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły podstawowej.

Zgłoszenie, wniosek oraz pozostałe dokumenty do pobrania w szkole (pawilon), w przedszkolu lub na stronie internetowej www.spwielbark.pl (zakładka rekrutacja 2024/2025).

 Wypełnione dokumenty należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej
im. Królowej Jadwigi w Wielbarku (mały budynek).

 Obwód szkoły: Baranowo, Głuch, Kołodziejowy Grąd, Kucbork, Piwnice Wielkie, Przeździęk Wielki, Przeździęk Mały, Róklas, Stachy, Wesołowo, Wesołówko, Wielbark, Wyżegi

  DOKUMENTY DO POBRANIA

Zarządzenie Nr OS.0050.4.2024 z dnia 15 stycznia 2024r.  Burmistrza Wielbarka w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego -pobierz

Zgłoszenie dziecka do szkoły obwodowej - pobierz

Wniosek o przyjęcie do klasy spoza obwodu szkoły - pobierz

Klauzula informacyjna - rekrutacja - pobierz

Religia- oświadczenie rodziców -pobierz

Klauzula zgody  -pobierz

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka - pobierz

Klauzula informacyjna RODO - pobierz

 


 

   certyfikat   cercertyfikat

Adres

Szkoła Podstawowa w Wielbarku im. Królowej Jadwigi
ul. M. Kopernika 10
12-160 Wielbark

Telefony

Sekretariat tel. 89 621 84 33
Dyrektor tel. 89 621 86 22
Sekretariat uczniowski tel. 89 621 80 14

E-mail

Sekretariat sekretariat.spwielbark@wielbark.com.pl