Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Wielbarku

logologo szkoly zdowie

Koncepcja Szkoły Promującej zdrowie

Koncepcja szkoły promującej zdrowie wynika bezpośrednio z założeń promocji zdrowia.

Obecnie w sieci Szkół dla Zdrowia w Europie (Schools for Heath In Europe – SHE) przyjmuje się eko-holistyczny model szkoły promującej zdrowie. Zakłada on istnienie powiązanych wzajemnie ze sobą pięciu kluczowych elementów  „wewnątrz” szkoły oraz oddziaływanie czynników zewnętrznych.

Aktualnie w krajach należących do SHE istnieje zróżnicowane podejście i różnorodne modele SzPZ. Szkoła promująca zdrowie jest raczej procesem dokonującym się w określonym kontekście, a nie efektem wdrażania ogólnie ustalonych zasad.

 W Polsce koncepcja szkoły promującej zdrowie stale się rozwija i ulega modyfikacjom. Przyjęto, że:

 Szkoła

 • Jest środowiskiem, którego społeczność nie tylko uczy się i pracuje, ale także żyje – nawiązuje kontakty z innymi, przeżywa porażki i sukcesy, odpoczywa, bawi się  Szkoła jest więc miejscem, w którym społeczność ma nie tylko wywiązywać się z obowiązków, ale także powinna dobrze się czuć.
 • Jest elementem środowiska lokalnego: oba te środowiska wzajemnie na siebie oddziałują.
 • Jest miejscem,które przygotowuje młodych ludzi nie tylko do następnego etapu edukacji, ale również do życia, w tym do dokonywania „zdrowych” wyborów. 

Promująca

 •  Tworząca warunki (fizyczne i społeczne), sprzyjające ochronie i pomnażaniu zdrowia.
 • Umożliwiająca aktywne uczestnictwo społeczności szkolnej w działaniach na rzecz zdrowia.

Zdrowie

 • Ma cztery wymiary: fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy, które powinny być w harmonii.
 • Decydujeojakości życia ludzi obok wykształcenia i warunków

Na podstawie opracowanych standardów przyjęto polską definicję Szkoły Promującej Zdrowie oraz opracowano nowy model takiej szkoły.

Definicja szkoły promującej zdrowie

Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną:

 • systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,
 • wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.

 Obraz1

Standardy Szkoły Promującej Zdrowie

Przyjęty model SzPZ stanowił punkt wyjścia do opracowania czterech standardów.

Szkoła promująca zdrowie dąży do osiągania celów i realizuje zadania określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego i innych obowiązujących aktach prawnych i ponadto:

 1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.
 2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.
 3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.
 4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami

Są to standardy jakości pracy szkoły w zakresie promocji zdrowia. Standardy te spełniają

 • Wyznaczają główne kierunkipracy (cechy)  Opisują one jej model oraz specyfikę wyróżniającą te szkoły od innych, które nie podjęły się tworzenia SzPZ.
 • Stanowią punkt wyjścia do programowania ewaluacji SzPZ, czyli sprawdzania, w jakim stopniu szkoła zbliża  się  do poziomu, który można  by uznać za „idealny”.

Na podstawie:

Woynarowska B., Stępniak K.(2002), Ewolucja koncepcji i modelu szkoły promującej zdrowie w Europie, Wychow. Fiz. Zdrow.,

Woynarowska B., Stępniak K. (2002), Cele i modele szkoły promującej zdrowie w różnych krajach Europy. Edukacja.

Koncepcja szkoły promującej zdrowie - otwórz

Nasze działania:

Certfikat Szkoły Promującej Zdrowie

Plany pracy w ramach projektu Szkoła Promująca Zdrowie

Prezentacja działań promujących zdrowie

Prezentacja cz. 1

Prezentacja cz. 2

Prezentacja cz. 3

Prezentacja cz. 4

Prezentacja cz. 5

Prezentacja cz. 6 

Link do Instagrama - prezentacja działań

Ewaluacja - otwórz 

Archiwum


 

   certyfikat   cercertyfikat

Adres

Szkoła Podstawowa w Wielbarku im. Królowej Jadwigi
ul. M. Kopernika 10
12-160 Wielbark

Telefony

Sekretariat tel. 89 621 84 33
Dyrektor tel. 89 621 86 22
Sekretariat uczniowski tel. 89 621 80 14

E-mail

Sekretariat sekretariat.spwielbark@wielbark.com.pl